Ansökan om medlemskap

Varje jude, som uppnått 18 års ålder, och som vill verka för Sällskapets ändamål enl. stadgarna kan bli medlem av Sällskapet. Som jude anses var och en som har en judisk mor eller en judisk far eller den som har konverterat till judendomen. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller den som styrelsen delegerar uppdraget till. Medlem godkänner genom sitt medlemskap att Sällskapet får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

Medlemsavgiften är f.n. 100 kr/år och för ständig medlem en engångsavgift om 1 000 kr.